Альманах LITERA ⁘ Almanach LITERA

Międzynarodowy almanach internetowy «Litera» powstał dzięki osobom, dla których najważniejszym w życiu jest sztuka. Dla jednych z nich sztuka jest zawodem, dla innych – bezinteresownym powołaniem serca, lecz każdy z autorów almanachu traktuje sztukę z wysoką odpowiedzialnością i profesjonalizmem, każdy ma wiele do powiedzenia w swoich utworach. Różnorodność i szerokie spektrum środków wyrazu, wszechstronność i uniwersalność talentów, dążenie do wysokich ideałów służenia Sztuce, dążenie do urzeczywistnienia odwiecznych marzeń o wszechstronnie obdarzonym twórcy – człowieku nowej epoki Odrodzenia, mieszkańcu nowej bezgranicznej Kastalii, gdzie w harmonijnym łączeniu się sztuk powstaje Dobro, Piękno i Prawda są cechami charakterystycznymi dla autorów almanachu. Celem almanachu nie jest tylko poszerzenie horyzontów i granic w świecie sztuki. Wiele tysięcy kilometrów przestrzeni i realne granice dzielą kraje, w których mieszkają autorzy almanachu. Lecz przestrzenie i granice nie mają władzy tam, gdzie króluje sztuka. Przyczynić się do zbliżenia kultur i wzajemnej tolerancji narodów – oto zadanie godne twórcy żyjącego w epoce dezintegracji, wojen i konfliktów.

STRONA INTERNETOWA ALMANACHU
ZNAJDUJE SIĘ W STANIE MODERNIZACJI

 

Mеждународный сетевой альманах «Litera» возник благодаря людям, для которых главное в жизни – это искусство. Для одних служение искусству является профессией, для других – бескорыстным велением сердца, но каждый из авторов альманаха подходит к искусству с высокой ответственностью и профессионализмом, каждому из них есть, что сказать в своих произведениях. Разнородность и широкий спектр выразительных средств, разносторонность и универсальность дарований, стремление к высоким идеалам служения Искусству, к воплощению мечты о всесторонне одаренном творце – человеке новой эпохи Возрождения, обитателе новой безграничной Касталии, где в гармонии слияния искусств рождаются Добро и Истина характерны для авторов альманаха. Целью альманаха является не только расширение горизонтов и стирание границ творчества. Многие тысячи километров пространства и реальные границы пролегли между странами, в которых живут авторы альманаха. Но пространства и границы не властны там, где царит искусство. Способствовать сближению культур и взаимопониманию народов — вот достойное задание для художника, живущего в эпоху дезинтеграции, войн и конфликтов.САЙТ АЛЬМАНАХА НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ